Chiến lược tác động cộng đồng

Chiến lược Tác động Cộng đồng của CWH cho thấy cách chúng tôi làm việc cùng với các cộng đồng cư dân để giải quyết các vấn đề quan trọng đối với họ. 

Chúng tôi đã làm việc cùng với nhóm cố vấn thường trú của chúng tôi, Tiếng nói của Người thuê (CWH TV), để xác định các mục tiêu sau: 

Mục tiêu 1. Cư dân cảm thấy tự hào về nơi họ sống
Mục tiêu 2. Cư dân cảm thấy an toàn và được chào đón trong cộng đồng của họ
Mục tiêu 3. Cư dân có tiếng nói chân thực trong cách chúng ta làm việc

Tìm Chiến lược tác động đến cộng đồng của chúng tôi nhấp vào ĐÂY

THÀNH PHỐ THÀNH PHỐ
THÀNH PHỐ THÀNH PHỐ